Γλώσσα

Θέση Εργασίας

 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
 
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ζητά να προσλάβει άτομο για να καλύψει θέση «Υπευθύνου Έργου» (Project Manager), στο πλαίσιο σύμβασης που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (αντικείμενο: labour market integration for migrants). Η διάρκεια του προγράμματος είναι για 16 μήνες.
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πανεπιστημιακό τίτλο πτυχιακού επιπέδου ή ισότιμο προσόν και μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Master.
Τουλάχιστον πενταετή (5) γενική επαγγελματική πείρα.  
Συμμετοχή ως Υπεύθυνος Έργου σε τουλάχιστον δυο (2) έργα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους.
Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων όπως Microsoft Office (word, excel).
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
Οργανωτικές ικανότητες.
H ύπαρξη εμπειρίας σε θέματα μεταναστών, αποτελεί πρόσθετο προσόν.
 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
 
Ο Υπεύθυνος θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα: 
καθορισμό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιμων σημείων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου που θα αναλάβει,  
συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα, παρεχόμενες υπηρεσίες) του Έργου, 
προετοιμασία των σχετικών Εκθέσεων, με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί,
συντονισμός της συμμετοχής και των αρμοδιοτήτων των διαφόρων εμπειρογνωμόνων που θα εκτελέσουν το Αντικείμενο της Σύμβασης,
διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με τη διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού και ενημέρωσή της για την πρόοδο υλοποίησης, τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τις  λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί.
Συμμετοχή σε συναντήσεις με την ΕΕ ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
E-mail:  executive.support@redcross.org.cy μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2018.
 
 
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας. 

Κάνε μια εισφορά

    Ο Κυπριακός Ερυθρός ...

Περισσότερα
 €5  €10  €25
 €50  €100  €200
Θεμελιώδεις Αρχές

Θεμελιώδεις Αρχές

Ανθρωπισμός, Αμεροληψία, Ουδετερότητα, Ανεξαρτησία, ...

Περισσότερα

Εγγραφή στο Newsletter