Γλώσσα

Θέσεις Εργασίας

 
Κοινωνικός Λειτουργός
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ζητά να προσλάβει άτομο για να αναλάβει τον συντονισμό του νέου προγράμματος «Κατοίκον Στήριξη σε Ευάλωτα Άτομα», στα γραφεία του στη Λευκωσία. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με ετήσια ανανέωση. 
 
 
Καθήκοντα
Συντονισμός, οργάνωση και ευθύνη για τη λειτουργία του προγράμματος.
Οργάνωση, εκπαίδευση, καθοδήγηση και επίβλεψη εθελοντών του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.
Πραγματοποίηση κατοίκον επισκέψεων για εντοπισμό και αξιολόγηση περιπτώσεων.
Παροχή υπηρεσιών ατομικής φροντίδας σε ευάλωτα άτομα.
Επίβλεψη εθελοντών φοιτητών.
Καταχώρηση και ενημέρωση της βάσης δεδομένων του προγράμματος.
Ετοιμασία εκθέσεων (reporting).
Συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού και εθελοντές του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού καθώς και με άλλες υπηρεσίες.
 
 
Απαιτούμενα προσόντα
Κάτοχος Πανεπιστημιακού πτυχίου στην Κοινωνική Εργασία κατά προτίμηση με κατεύθυνση στην Κοινοτική Ανάπτυξη. 
Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office.
Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 
 
Ο μισθός θα είναι σύμφωνα με τις κλίμακες του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και το ωράριο ευέλικτο σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα με συνοδευτική επιστολή και αναφορά στη συγκεκριμένη θέση στο email: executive.support@redcross.org.cy ή στη διεύθυνσή μας Τ.Θ. 25374, 1309 Λευκωσία, μέχρι τις 18 Ιουλίου 2018.
 
 
************************************************************************************
 
 
Νομικός Σύμβουλος
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ζητά να προσλάβει άτομο για να αναλάβει τη θέση του «Νομικού Συμβούλου», στο πλαίσιο σύμβασης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αντικείμενο: Labour Market Integration for Migrants). Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με έδρα τη Λευκωσία και έχει διάρκεια 10 μήνες.
 
 
Καθήκοντα
Παροχή Νομικής υποστήριξης σε θέματα εργασιακού και μεταναστευτικού δικαίου για συμμετέχοντες προγράμματος. 
Παροχή Νομικής εκπροσώπησης και γνωματεύσεων.
Ενεργός συμμετοχή σε διεξαγωγή ενημερωτικών εργαστηρίων
Άλλα καθήκοντα που θα ανατίθενται από τη Διεύθυνση.
 
 
Προσόντα
Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου Νομικής.
Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος. 
Εξαιρετική γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες.
Γνώση εργασιακού και μεταναστευτικού Δίκαιου. 
Καλή κατανόηση Μεταναστευτικών θεμάτων και διαπολιτισμικές ικανότητες  
Εμπειρία δύο χρόνων σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Εμπειρία με Ευρωπαϊκά προγράμματα επιθυμητή
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα με συνοδευτική επιστολή και αναφορά στη συγκεκριμένη θέση στο email: executive.support@redcross.org.cy ή στη διεύθυνσή μας Τ.Θ. 25374, 1309 Λευκωσία, μέχρι τις 18 Ιουλίου 2018.

Κάνε μια εισφορά

    Ο Κυπριακός Ερυθρός ...

Περισσότερα
 €5  €10  €25
 €50  €100  €200

Εγγραφή στο Newsletter