Γλώσσα

Κενές Θέσεις Εργασίας

 
 
1. Λειτουργού Επικοινωνίας και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ζητά να προσλάβει άτομο για να αναλάβει τη θέση «Λειτουργός Επικοινωνίας και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων», στο πλαίσιο σύμβασης που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (αντικείμενο: labour market integration for migrants).  Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με έδρα τη Λευκωσία και έχει διάρκεια 9 μήνες.
 
Καθήκοντα
Δημιουργία Στρατηγικής Διάδοσης και Επικοινωνίας.
Διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών και φορέων.
Ανάπτυξη υλικού για εκστρατεία μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως ενημερωτικό φυλλάδιο, πανό, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια και δελτία τύπου, προκειμένου να παρέχονται στα μέσα ενημέρωσης σχετικές πληροφορίες.
Μέρος της εκστρατείας θα είναι η οργάνωση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Όλα τα άλλα καθήκοντα που θα ανατίθενται από τη Διοίκηση.
 
Προσόντα
Κάτοχος σχετικού Πανεπιστημιακού τίτλου (π.χ. Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων).
Εξαιρετική γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες.
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες εποπτείας εξωτερικών και εσωτερικών επικοινωνιακών στρατηγικών. 
Ικανότητες διαχείρισης δημοσίων σχέσεων.
Εμπειρία τριών χρόνων σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
2. Σύμβουλοι Κοινωνικής Ένταξης/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ζητά να προσλάβει άτομα για την κάλυψη τριών (3) θέσεων «Σύμβουλοι Κοινωνικής Ένταξης/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού», με έδρα τη Λευκωσία, στο πλαίσιο σύμβασης που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (αντικείμενο: labour market integration for migrants). Οι δύο θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης για διάρκεια 15 μηνών και η μία (1) θέση είναι μερικής απασχόλησης για διάρκεια 15 μηνών.
 
Καθήκοντα
Αξιολόγηση κατάστασης συμμετεχόντων.
Παροχή συμβουλών στους συμμετέχοντες σχετικά με τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για τη βελτίωση και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, μέσω ατομικών συνεδριών και ομαδικών εργαστηρίων. 
Δημιουργία σχεδίου κατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης για κάθε συμμετέχοντα.
Προώθηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων προς προγραμματισμό της καριέρας που επιθυμούν. 
Προώθηση κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. 
Διευκόλυνση στην ένταξή αγοράς εργασίας.
Συμμέτοχή ή/και ανάληψή σχεδιασμού των μαθημάτων που πρέπει να διδάσκονται σε εργαστηριακό περιβάλλον.
Όλα τα άλλα καθήκοντα που θα ανατίθενται από τη Διοίκηση.
 
Βασικά προσόντα
Κάτοχος σχετικού Πανεπιστημιακού τίτλου (π.χ. Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής, Ανθρωπίνου Δυναμικού.).
Εγγραφή σε σχετικό επαγγελματικό σύνδεσμο (όπου ισχύει).
Εξαιρετική γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες.
Ικανότητα διδασκαλίας ευάλωτων ομάδων.
Γνώση χρήσης μεθοδολογικών εργαλείων.
Δυνατότητα εργασίας εκτός γραφείου.
Επιθυμητή εμπειρία σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και ειδικά πρόσφυγες / Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους με συνοδευτική επιστολή και αναφορά στη συγκεκριμένη θέση στο email: executive.support@redcross.org.cy ή στη διεύθυνση μας Τ.Θ. 25374, 1309 Λευκωσία, μέχρι τις 25 Μαρτίου 2018.
 
 
 
 
 
Θεμελιώδεις Αρχές

Θεμελιώδεις Αρχές

Ανθρωπισμός, Αμεροληψία, Ουδετερότητα, Ανεξαρτησία, ...

Περισσότερα